Du är här: Om PASOC / Projektprofil
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
Interessen

 

Handlungsfelder
Ziele
Aktivitäten

Pfleiderer AGs sociala stadga

Vi ämnar att intensifiera den sociala dialogen inom företaget samt lägga fram egna förslag för utformningen av den framtida utvecklingen inom företaget. Vi vet att det föreligger avvikelser gällande regelverk och skillnader avseende löneavtal, sociala- och arbetsstandarder mellan de olika sätena inom Pfleiderer koncernen. Utgående från gemensamma intressen och handlingsområden kommer vi att på europeisk nivå komma överens om våra föreställningar avseende bra standarder, säkra arbetsplatser och lika rättigheter, och således sammanfatta dessa i en ”Pfleiderer AGs sociala stadga“.

Våra mål

Vi ämnar uppnå att internationellt giltiga arbets-, social- och miljöstandarder förankras i ett bindande ramavtal som sedemera kommer att tillämpas inom Pfleiderer koncernen. Därvid orienterar vi oss efter befintliga internationella ramavtal mellan fackföreningar och internationellt verksamma företag. Vi ämnar utveckla och avtala jämförbara regelverk för samtliga Pfleiderers anläggningar. För att förverkliga dessa mål kommer vi att organisera en systematisk informations- och delaktighetsprocess. Vi kommer att koncentrera samarbetet inom EBR på detta mål, säkerställa fackligt stöd och involvera de nationella och regionala intresseombuden.

Våra aktiviteter

Med våra aktiviteter skapar vi en gemensam plattform, som förbättrar den europeiska handeln. Vi organiserar tre transnationella möten, på vilka vi inom en europeisk projektgrupp gemensamt arbetar fram utgångspunkterna för ”Pfleiderer AGs sociala stadga". Dessutom kommer vi att analysera de nuvarande arbetsvillkoren vid samtliga koncernanläggningar, såväl som att arbeta fram de gemensamma målsättningarna och kraven på en koncernomfattande socialöverenskommelse. Samtliga nationella och regionala intresseombud ska gemensamt komma överens om dessa ramavtal vid en europeisk arbetstagarkonferens. Med detta som underlag, kommer förhandlingarna med arbetsgivarna angående införandet av "Pfleiderer AGs sociala stadga" att ingås.