You are here: News
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
< EBR-Mitteilung Nr. 3
30.06.2010 00:00 Age: 11 Years

Wielki krok naprzód – Rady Zakładowe Pfleiderer dyskutują nad Międzynarodową Umową Ramową


Został uczyniony istotny krok: reprezentanci związków zawodowych i rad zakładowych porozumieli się podczas europejskiej konferencji pracowników (15.06. – 18.06.2010 w Berlinie) na temat najważniejszych kwestii i konkretnych uregulowań odnośnie Międzynarodowej Umowy Ramowej dla Koncernu Pfleiderer. Na bazie tych porozumień w ciągu następnych tygodni nastąpią konkretne negocjacje z zarządem Pfleiderer.

W oparciu o wstępne prace grupy projektowej Pasoc, około 30 reprezentantów, pracowników z Polski, Niemiec i Szwecji dyskutowało nad szkicem Międzynarodowej Umowy Ramowej Pfleiderer. W przeciwieństwie do już istniejącej „starej“ umowy w zakresie obowiązywania międzynarodowo działających koncernów drzewnych i meblowych do szkicu zostały wdrożone aktualne cele socjalne, związane ze środowiskiem i zatrudnianiem. Dla rad zakładowych szczególnie ważne są: uregulowania ochronne dla zatrudnionych (np. ograniczenia przy podpisywaniu umów o dzieło i pracy czasowej), aktywne działania i poprawa w związku z ochroną pracowniczą i zdrowia, ale i również konkretne postępowanie w związku z właściwymi płacami (fair) dla zatrudnionych. Przegłosowany przez pracowników szkic umowy ramowej Pfleiderer zostanie opublikowany na stronie internetowej w lipcu 2010, tak aby wszyscy zatrudnieni mieli możliwość wglądu w treść zaproponowanych uregulowań.

Drugi dzień konferencji stał pod znakiem wspólnej dyskusji z reprezentantami zarządu Koncernu Pfleiderer na temat znaczenia socjalnie i w związku z zatrudnieniem odpowiedzialnej polityki przedsiębiorstwa we wspólnym interesie zatrudnionych i przedsiębiorstwa. W ramach prezentacji na podium zostały wymienione informacje i różne stanowiska. Chodziło tu również o dyskusję – a nie tylko o konkretną negocjację i porozumienie.

Wolfgang Rhode, zarządzający członek Zarządu Związku Przemysłowego Metal, zwrócił uwagę na znaczenie Międzynarodowej Umowy Ramowej dla ochrony interesów pracowniczych w gospodarce światowej. Wiążące zobowiązanie odnośnie społecznych, prawnych i ekologicznych standardów wytwarza ze swojej strony pozytywną konkurencję wraz z długoterminowymi i ekologicznymi zaletami.  
Przewodniczący Zarządu Pfleiderer Spółka Akcyjna, Pan Overdiek, podkreślił gotowość do rozwoju istniejących standardów w przedsiębiorstwie w odniesieniu do zaproponowanych obecnie przez Europejską Radę Zakładową pól uregulowań. Karta Socjalna Pfleiderer Spółka Akcyjna ma dla zarządu w pierwszej linii  przedsiębiorczo-polityczne znaczenie a mniej wymiar konkurencyjny. Wspiera ona kulturę przedsiębiorstwa oraz dialog społeczny, jak również uzupełnia już uruchomione działania dla etycznego, społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego kierowania przedsiębiorstwem. W ten sposób popodkreślił Pan Overdiek „wewnętrzą“ korzyść z umowy społecznej, o którą stara się Europejska Rada Zakładowa.  

Przewodniczący Europejskiej Rady Zakładowej Frank Bergmann potwierdził międzynarodowy wymóg dla tego porozumienia. Celem reprezentacji pracowniczych jest dojść do obowiązujących ponad granicami transparentnych i zharmonizowanych standardów. Do tego potrzeba „platformy“ porozumienia jako wiążącej podstawy do długoterminowego i obustronnego działania. Marion Hellmann, zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowych Pracowników Przemysłu Budowlanego i Materiałów Drzewnych pochwalił uczestników projektu za użyte działania w Koncernie Pfleiderer jako godny naśladownictwa przykład dla rozwoju i negocjacji odnośnie Międzynarodowej Umowy Ramowej. Aktywne włączenie i uczestnictwo reprezentacji pracowniczych jest dla projektu PASOC elementem „tworzącym styl“ odnośnie międzynarodowej reprezentacji interesów w globalnie tworzonych przedsiębiorstwach.  Rezultatem tej pierwszej dyskusji było wspólne stwierdzenie, że należy podjąć konkretne negocjacje odnośnie istniejącego szkicu „Międzynarodowej Umowy Ramowej Koncernu Pfleiderer Spółka Akcyjna“. Europejska Rada Zakładowa i reprezentanci Związków Zawodowych dążą do tego, aby te negocjacje zamknąć do września 2010 roku.

(...Impresje)