You are here: News
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
< PASOC - Partner treffen sich zu einer Zwischenbilanz
19.04.2010 00:00 Age: 11 Years

Szkic (projekt) do Międzynarodowej Umowy Ramowej Pfleiderer S.A. – ukończony)


Członkowie europejskiej grupy projektowej spotkali się pomiędzy 06 a 08 kwietnia w Stockholmie w celu kontynuacji warsztatu. Gospodarzami byli koledzy z Pergo oraz Szwedzkie Związki Zawodowe Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Grafików (GS). W półtoragodzinnej wymianie informacji koledzy z Niemiec i Polski dyskutowali z wiceprezesem GS kolegą Kennethem Johanssonem na temat zakładowych i socjalnych skutków globalego kryzysu gospodarczego i jego wpływie na pracę i zatrudnienie. Podobnie jak we wszystkich krajach europejskich, również w Szwecji rośnie nacisk na działania związkowych i zakładowych reprezentacji interesów pracownicznych. Szwedzcy koledzy wspierają w związku z tym projekt w celu długotrwałego ugruntowania międzynarodowo obowiązujących standardów socjalnych i pracowniczych względem zatrudnionych w koncernie Pfleiderer S.A. Jeśli to się powiedzie, byłby to sygnał dla całej branży. Dotychczasowe doświadczenia z Międzynarodową Umową Ramową (IFA = International Framework Agreement) w przedsiębiorstwach międzynarodowych pokazują, że mogą tu zaistnieć pozytywne aspekty dla obu stron – dla zatrudnionych, jak i przedsiębiorstwa.

Nawiązując do pierwszego spotkania projektowego z października 2009, narady w grupie projektowej koncentrują sie na ukończonym szkicu (projekcie) ramowym dla Pfleiderer S.A. Gisbert Brennecke poinformowal o dotychczasowych postępach pracy oraz o aktualnie osiągnietym stanie projektu. Bert Römer, ekspert IFA – Międzynarodowej Umowy Ramowej przy Przemysłowym Związku Zawodowym Metal – Zarząd Frankfurt, sformułowal propozycje dotyczące treści i ulepszeń do szkicu umowy ramowej. Ponieważ kol. Römer w ostatnich latach sam opracował i wynegocjował większość umów dla przedsiębiorstwa w obrębie organizacji Przemysłowego Związku Zawodowego Metal, do szkicu mogły zostać włączone, w wyniku dyskusji, liczne sugestie. Grupa projektowa otrzymała do tego najważniejsze informacje wraz z przykładami do dalszej (późniejszej) realizacji i ewaluacji Międzynarodowej Umowy Ramowej.

Obecnie ukończony projekt porozumienia Pfleiderer S.A. nie jest jeszcze upubliczniony (jawny). Prezentacja i przedyskutowanie tego porozumienia wraz ze wszystkimi przedstawicielami rad zakładowych (ze wszystkich siedzib) z Niemiec, Polski i Szwecji nastąpi na Europejskim Posiedzeniu Pfleiderer w czerwcu 2010 w Berlinie. Skutkiem tego spotkania będzie wynikająca z projektu opracowanego przez reprezentację pracowników „uchwalona“ wersja rokowań do umowy socjalnej, do której podpisania pracownicy dążą.  

W związku z przeprowadzeniem projektu istnieją dwa ważne zadania. Pierwszym z nich jest ukończenie planu związanego z treścią i organizacją spotkania Pfleiderer w czerwcu 2010. Drugim, przeprowadzenie dodatkowych działań przez Europejską Radę Zakładową i prowadzących projekt, tak, aby już w przededniu tego spotkania poinformować o tym na miejscu w zakładach i poprzez to zachęcić załogi do aktywnego uczestnictwa.