Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
< Sozialcharta-Initiative gestartet
09.11.2009 00:00 Ålder: 12 Jahre

Projektdeltagarna sätter upp tydliga mål


De sociala och rättsliga skillnaderna i Europa är fortfarande mångfaldiga. Detta gäller även för de, inom de europeiska Pfleiderer anläggningarna, anställdas arbetsvillkor. Hur kan vi säkra arbetsplatser och sörja för varaktigt goda arbetsförhållanden? Vilka åtgärder kan vi vidta för att möjliggöra samma standard vid samtliga företagssäten inom koncernen? Var måste samhälls- och verksamhetsförbättringar göras i de anställdas intresse? Hur viktigt är miljöskydd och effektiv resurshantering vid produktionen? Detta är de frågor som den europeiska projektgruppen har arbetat med på dess första möte 19 – 21 oktober 2009 i polska Wroclaw.

Projektdeltagarna från Tyskland, Polen och Sverige har på detta möte presenterat sina respektive intressen, förväntningar och krav på social stadga initiativtagandet. Därtill menar EBRs ordförande Frank Bergmann: ”EBR och fackförbunden ämnar gemensamt med koncernledningen för Pfleiderer AG att arbeta fram en samhällsagenda, som varaktigt garanterar och förbättrar den sociala säkerheten hos de anställda inom Europa. Dessutom kommer vi bland annat att uppehålla oss vid arbets- och hälsoskydd, hantering av etik- och förhållningsriktlinjer, överenskommelser gällande arbetstider såväl som avlöningsmodeller.“

För det framtida arbetet fastställdes konkreta teman och handlingsmål för ett samhällsavtal. Dessa är:

  • Lika lön för lika arbete (i respektive land)
  • Införande av enhetliga ”riktlinjer“ i hela Europa
  • Arbetsskydd baserat på internationell erkänd arbetsmedicinsk kunskap
  • Avlastning för kritiska arbetstidsmodeller (t.ex. nattarbete)
  • Koncernomfattande varaktighetsansats (miljö, arbetsplats, produkt)
  • Avveckling/begränsning av prekära arbetsförhållanden (t.ex. inhyrd arbetskraft)
  • Tillräcklig kvalificering för samtliga anställda inom koncernen

Dessa  krav har vi sammanfattat i en preliminär hörnpunktskatalog under workshopen. Med detta som underlag kommer vi att ta fram ett skriftligt utkast för Pfleiderer AGs sociala stadga, innan vårt andra projektmöte i april 2010.