You are here: Informacja i wymiana
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Ochrona socjalna i prawa pracownicze

W gospodarce zglobalizowanej wytyczne etyki mają dla odpowiedzialnego społecznie działania przedsiębiorczego wysoką koniunkturę. Corporate Social Responsibility (CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu) staje się coraz bardziej gospodarczym czynnikiem konkurencji pomiędzy działającymi międzynarodowo przedsiębiorstwami. W międzyczasie powstało wiele różnych inicjatyw (m.in. idee Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD, Global Compact), które bazują na dobrowolności i dobrowolnym zobowiązaniu. Do dziś brakuje zresztą – jak tego domagały się Związki Zawodowe – obowiązujących międzynarodowo, prawnie zobowiązujących i możliwych do zastosowania w sankcjach karnych standardów.

Dlatego dla związków zawodowych podstawowe normy pracy – ILO (International Labour Organization) są najważniejsze, ponieważ jest to również zgodny z prawem międzynarodowym punkt wyjścia do ogólnoświatowego przestrzegania i zastosowania praw socjalnych i standardów minimum. Globalne przeforsowanie norm ILO powinno zapobiec temu, że konkurencja i wypychanie zaistnieją jako wyścig pomiędzy krajami z najniższymi standardami (np. przez ograniczone ekologiczne nakłady, najniższe pensje, pracę dzieci itd.)

Tak długo, jak brakuje wiążących państwowych uregulowań, Międzynarodowe Umowy Ramowe (IRA) międzynarodowych organizacji związkowych globalnych przedsiębiorstw są skutecznym instrumentem, aby na całym świecie chronić pracowników przed poniżeniem i wykorzystaniem. W 27 krajach UE istnieje obecnie ok. 70 takich umów – jednak jeszcze żadnego porozumienia nie ma w sektorze wyrobów drzewnych.

Zaproponowany przez Międzynarodową Organizację Pracowników Przemysłu Budowlanego i Materiałów Drzewnych model umowy do międzynarodowego porozumienia ramowego jest dla nas rusztowaniem (bazą) odnośnie Karty Socjalnej Pfleiderer S.A.