Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
< PASOC - Partner treffen sich zu einer Zwischenbilanz
19.04.2010 00:00 Ålder: 11 Jahre

Utkast färdigt för internationella ramavtalet PAG


Medlemmarna av den europeiska projektgruppen träffades mellan 6 och 8 april i svenska Stockholm inför dess fortsättnings-workshop. Värdar var kollegorna från Pergo och de svenska fackföreningen för skogindustri, träindustri och grafiker (GS). I ett 1 ½ -timmes informationsutbyte, diskuterade kollegorna från Tyskland och Polen med GSs vicepresident, Kenneth Johansson, angående de företagsmässiga och sociala  effekterna av den globala finanskrisen på arbete och anställning. Så som i alla europeiska länder, så ökar även i Sverige trycket på de fackliga och företagsmässiga ombuden för arbetstagarintressen att agera. I detta avseende stödjer de svenska kollegorna projektansatsen angående ett varaktigt säkerställande av internationellt gällande social- och arbetsstandarder för de anställda inom Pfleiderer AG. Skulle detta framgångsrikt lyckas, då vore detta samtidigt en signal till hela branschen. Erfarenheten med internationella ramavtal (IFA = International Framework Agreement) inom multinationella företag hitintills, visar att föredelar uppstår för bägge sidor – för de anställda såväl som för företaget.

För att återknyta till det första projektmötet i oktober 2009, koncentrerade sig överläggningarna inom projektgruppen på det numera färdiga ramavtalutkastet för Pfleiderer AG. Gisbert Brenneke informerade över de hitills gjorda arbetsstegen och det aktuellt uppnådda projektläget. Bert Römer, IFA-experte inom IG Metall styrelse Frankfurt formulerade innehållsmässiga  förslag och förbättringar till ramavtalutkastet. Då Römer under de senare åren själv varit med om att utveckla och förhandla fram flertaliga avtal för företaget inom IG Metalls organisationsområde, kunde många diskuterade förslag arbetas in i utkastet. Projektgruppen fick dessutom viktiga bakgrundsinformationer med exempel för senare tillämpning och utvärdering av internationella ramavtal.

Det nuvarande färdigställda diskussionsutkastet är ännu inte offentligt. Presentationen och diskussionen av denna överenkommelse mellan samtliga anläggningars företagsråd i Tyskland, Polen och Sverige kommer att följa på en Europeisk Pfleiderer-Hearing i juni 2010 i Berlin. Som resultat av detta evenemang blir således en omvandling av, det från arbetsgivarsidan förkastade förhandlingsversionen av utkastet, till den önskade formen av socialöverenskommelsen.
Tills dess krävs för en lyckad projektgenomförning att två viktiga uppgifter behandlas. För det första gäller det att avsluta den innehållsmässiga och organisatoriska planeringen av Pfleiderer-Hearing i juni 2010. För det andra kommer EBR och andra projektansvariga, gestalta ytterligare aktiviteter för att redan innan detta evenemang informera lokalt inom anläggningarna för att föreslå och uppnå ett aktivt deltagande av personalen.