Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
< Pfleiderer-Abkommen unterzeichnet
02.12.2010 00:00 Ålder: 10 Jahre

Pfleiderer AG: har undertecknat en socialstadga med globala miniminormer


För att tillse att Pfleiderer AG i framtiden skall ha globala miniminormer har IG Metall, det europeiska företagsrådet, Byggnads- och träarbetarinternationalen och koncernledningen undertecknat ett internationellt ramavtal. I avtalet förpliktigar sig företaget att efterfölja miniminormerna för arbetsförhållandena för alla anställda oavsett om dessa arbetar i Tyskland eller utomlands.

Arbetet med Pfleiderer AG:s socialstadga påbörjades i november 2009 med finansiellt stöd av EU:s generaldirektion för sysselsättning, sociala frågor och lika möjligheter. Projekt genomfördes i nära samarbete med organisationen “Arbeit und Leben Bielefeld“. Stadgan togs gemensamt fram av ledamöter i det europeiska företagsrådet i Pfleiderer AG representerande de anställdas organisa-tioner i Polen, Sverige och Tyskland med stöd av IG Metall och BTI.

Wolfgang Rhode, förbundsstyrelseledamot i IG Metall sade att avtalet är ett sätt att säkra sociala miniminormer och arbetsrättsliga minimistandards för internationellt agerande företag, med verkan även i länder som hittills saknat sådana statliga bestämmelser. "Det globala införandet av minimi-normer skall förhindra att den internationell konkurrens- och fördrängningskampen sker i form av   låga löner, dåligt miljöskydd och barnarbetet", sade Rhode i samband med undertecknandet.

(>>>  Socialstadga i original)

(>>>  Pressammanställning)